Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

Contactinformatie:


Koeman Flowerbulbs B.V.
Hemmerbuurt 36
1607 CJ Hem
Nederland
Kamer van Koophandel: 75183153 

Contactformulieren:

www.tuincentrumkoeman.nl/contact
www.bloembollenkopen.nl/contact 
www.zadenkopenonline.nl/contact 
 

Nederland: BTW NL860173744B01
België: BTW: NL860173744B01
Duitsland: UST-IdNr NL860173744B01
Frankrijk TVA: NL860173744B01
Italië: Partita IVA: NL860173744B01
 
- wettelijk vertegenwoordigd door de eigenaar Sieger Koeman en hierna te noemen Koeman Flowerbulbs B.V..

De volgende Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld en kunnen door klanten in het werkgeheugen worden geladen. Indien gewenst kunt u ze op de volgende domeinen bekijken:

www.bloembollenkopen.nl/algemene-voorwaarden 
www.tuincentrumkoeman.nl/algemene-voorwaarden 
www.zadenkopenonline.nl/algemene-voorwaarden

De Algemene Voorwaarden worden tevens bij elke aankoopbevestiging als Pdf-bestand verstrekt.


Het vestigingsadres van Koeman Flowerbulbs B.V. alsook de gemachtigde vertegenwoordiger van Koeman Flowerbulbs B.V. staan op de aankoopbevestiging vermeld.

Preambule


Koeman Flowerbulbs B.V. exploiteert een website met de domeinen:
www.bloembollenkopen.nl, www.lesbulbesafleurs.com, www.flowerbulbsinc.co.uk, www.blumenzwiebelnversand.de 
www.zadenkopenonline.nl, www.lesgrainesdefrance.com, www.seeds4garden.com, www.samenkaufen.de 
www.tuincentrumkoeman.nl, www.jardineriekoeman.fr, www.gardencentrekoeman.co.uk, www.gartencenterkoeman.de 
www.florablom.com
voor commerciële doeleinden. Koeman Flowerbulbs B.V. biedt klanten op deze website producten aan, hoofdzakelijk planten en bloembollen, die via internet kunnen worden gekocht.

Wij leveren aan consumenten.
 

1 Productkeuze


(1) de klant heeft de mogelijkheid producten te selecteren en te bestellen op de bovengenoemde website.
(2) Bij elk product staat een afzonderlijke productbeschrijving op de desbetreffende website.
(3) de klant kan de door hem gewenste producten op de website aanklikken. Deze worden in een virtuele winkelwagen verzameld en de klant ontvangt na het plaatsen van zijn of haar bestelling een overzicht van de producten met daarbij de totaalprijs inclusief btw en verzendkosten.
(4) Koeman Flowerbulbs B.V. geeft de klant voorafgaand aan de verzending van de bestelling de mogelijkheid te controleren of de samenstelling van de bestelling correct is, met name qua prijs en hoeveelheid, en de bestelling zo nodig te corrigeren.

2 Herroeping


Herroepingsrecht voor consumenten
Consumenten hebben recht tot herroepen overeenkomstig de volgende bepaling, waarbij een consument een natuurlijk persoon is die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die buiten zijn gebruikelijke bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Ontbinden
Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de eindartikelen in ontvangst heeft of hebben genomen.
Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u ons via het volgende contactformulier www.bloembollenkopen.nl/contact door middel van een duidelijke verklaring te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te ontbinden.

U krijgt van ons binnen 3 werkdagen antwoord. Na akkoord kunt u het product naar het onderstaande adres toesturen.
 
Koeman Flowerbulbs B.V.
Hemmerbuurt 36
1607 CJ Hem (Nederland) 

Om te voldoen aan de beperking van de annuleringstermijn, volstaat het dat u de kennisgeving van annulering vóór het verstrijken van de annuleringstermijn verzendt.
 
Gevolgen van de annulering
Indien u deze overeenkomst ontbindt, zullen wij alle van u ontvangen betalingen inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten omdat u een ander type levering hebt gekozen dan het goedkoopste standaard door ons aangeboden type levering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als door u gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.
U dient de artikelen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons over de ontbinding van deze overeenkomst informeert, aan ons te retourneren of te overhandigen. Er wordt aan deze termijn voldaan indien u de artikelen voor het einde van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de artikelen.

U bent alleen dan aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de artikelen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de artikelen die niet noodzakelijk is om de staat, de eigenschappen en de werking van de artikelen te controleren.
 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van artikelen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zal worden overschreden.

Verzendkosten:
Indien u gebruikmaakt van uw wettelijke herroepingsrecht, vergoeden wij u de kosten van verzending van de artikelen van ons naar u.
Indien de verzending van de bestelde artikelen van ons naar u gratis is vanwege de waarde van uw bestelling en u bij een bestelling van meerdere artikelen alleen gebruikmaakt van uw herroepingsrecht voor een deel van deze artikelen, zodat de waarde van de resterende artikelen niet het bedrag voor de gratis verzending bereikt, dan dient u de kosten voor de verzending te dragen zoals deze zouden zijn ontstaan, indien u alleen de artikelen die u behoudt, had besteld.
 
Retourneringskosten:
Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, zijn de directe kosten voor het retourneren van de artikelen voor uw rekening.
 

3 Prijzen en verzendkosten


(1) De op de internetpagina’s vermelde catalogusprijzen op het moment van bestellen zijn van toepassing.
(2) De prijzen zijn vanaf de plaats van vestiging van Koeman Flowerbulbs B.V. inclusief btw, exclusief verzendkosten.
(3) De hoogte van de verzendkosten kunt u in het Verzendkostenoverzicht op

www.bloembollenkopen.nl/verzending 
www.zadenkopenonline.nl/verzending 
www.tuincentrumkoeman.nl/verzending

4 De totstandkoming van de overeenkomst


(1) De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is een niet-bindende online catalogus. Door op de knop “Kopen” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in het winkelwagentje.
De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt per geautomatiseerde e-mail verzonden zodra de bestelling is aanvaard. Met deze e-mailbevestiging is de koopovereenkomst gesloten.
(2) Indien Koeman Flowerbulbs B.V. niet binnen 30 dagen na de orderbevestiging heeft geleverd, kan de klant de overeenkomst zonder naleving van een annuleringstermijn opzeggen zonder Koeman Flowerbulbs B.V. voorafgaand in gebreke te hebben gesteld.
(3) Wij slaan de overeenkomsttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden per e-mail. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens daarna niet langer via internet toegankelijk.

5 Uitvoering van de overeenkomst


Levering
Voor zover de bestelde producten beschikbaar zijn, levert Koeman Flowerbulbs B.V. deze binnen 2 tot 6 werkdagen na ontvangst van de betaling, of na ontvangst van de bestelling, mits voor de afzonderlijke producten geen afwijkende leveringstijden zijn vermeld.
 
Wijzigingen, uitbreidingen en beperkingen van de bestelling
Koeman Flowerbulbs B.V. beschikt over een hotline voor vragen van klanten met betrekking tot de producten. Deze hotline is 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) tijdens de normale kantooruren (09:00 tot 17:00 uur) te bereiken voor klanten. Koeman Flowerbulbs B.V. brengt dit op de factuur nogmaals onder de aandacht van de klant.
 
Auteursrecht en beeldrechten
De inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik van inhoud waarvan wij rechten hebben of hebben verworven, met name de publicatie of verspreiding hiervan, zelfs via sociale netwerken, welke verdergaat dan louter privégebruik, vereist onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 
Verpakking, verpakkingsmateriaal
Overeenkomstig de voorschriften van de verpakkingswetgeving zijn wij verplicht een verbintenis te hebben met een bedrijf dat gecertificeerd is voor het recyclen van verpakkingsmateriaal van het zogenaamde duale systeem. Consumenten mogen de verpakking samen met de inzameling van oud papier meegegeven. Noodzakelijke afwijkende materialen, zoals plakband, etiketten en de kleine hoeveelheid folie, verstoren het recyclingproces niet.
 

6 Betalingscondities


(1) Koeman Flowerbulbs B.V. verstrekt een factuur aan de klant voor de bestelde artikelen, die bij aflevering van de artikelen zal worden verstrekt of per e-mail zal worden verzonden, tenzij de betreffende informatie reeds in de bevestigings-e-mail is opgenomen. De klant doet afstand van het recht op een factuur op papier.

Koeman Flowerbulbs B.V. levert tegen vooruitbetaling per creditcard, Giropay, SOFORT Banking, PayPal of bankoverschrijving.
Met vooruitbetalingen of opdrachten tot debitering van creditcards wordt bij het opstellen van de factuur rekening gehouden. Uw creditcardrekening wordt na afronding van de bestelling gedebiteerd.
Details met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens vindt u in de privacyverklaring op de websites

www.bloembollenkopen.nl/privacy 
www.zadenkopenonline.nl/privacy 
www.tuincentrumkoeman.nl/privacy

De betalingen worden veilig via onze betalingsprovider verzorgd, die u de verschillende betaalmogelijkheden biedt.
(2) De prijzen op de factuur zijn altijd consumentenprijzen inclusief btw. Voor ondernemers wordt de btw afzonderlijk vermeld.
(3) In geval van een betalingsachterstand is een klant die consument is, verplicht een vertragingsrente aan Koeman Flowerbulbs B.V. te betalen van 5% boven de basisrente, tenzij Koeman Flowerbulbs B.V. een hogere rente kan aantonen. Voor klanten, die ondernemer zijn, geldt het eerste lid met dien verstande dat de vertragingsrente 8% boven de basisrente bedraagt.

7 Garantie en aansprakelijkheid


(1) De klant dient eventuele gebreken aan de producten aan Koeman Flowerbulbs B.V. te melden, aan te tonen en het product vervolgens op kosten van Koeman Flowerbulbs B.V. naar Koeman Flowerbulbs B.V. te sturen.
De garantie die leverancier geeft aan de consument is gelijk aan de wettelijke garantie. Voor zakelijke transacties is de garantie beperkt tot één jaar. Koeman Flowerbulbs B.V. heeft het recht het product naar eigen inzicht te repareren of kosteloos te vervangen.
(2) Koeman Flowerbulbs B.V. is aansprakelijk voor
  • het volledige bedrag van de directe schade veroorzaakt door grove nalatigheid van hun uitvoerende organen en leidinggevenden, 
  • wegens een toerekenbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, 
  • naast deze verplichtingen, ook wegens grove nalatigheid van medewerkers, tenzij Koeman Flowerbulbs B.V. zichzelf daarvan kan vrijwaren op grond van het handelsgebruik, 
  • in de laatste twee gevallen, het bedrag van de vergoeding voor de typisch te verwachten schade. 
  • Iedere aansprakelijkheid van Koeman Flowerbulbs B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 
Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele nalatigheid van de klant.
Aansprakelijkheid voor bedrieglijke opzet, garantie en voor schade aan gezondheid en lichamelijk letsel, alsmede krachtens de Nederlandse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) blijft onaangetast.

8 Overmacht


(1) Indien Koeman Flowerbulbs B.V. door overmacht (met name oorlog, natuurrampen) niet in staat is de verschuldigde prestatie te leveren, is zij voor de duur van de verhindering vrijgesteld van haar prestatieverplichtingen.
(2) Indien Koeman Flowerbulbs B.V. door overmacht langer dan één maand niet in staat is de bestelling uit te voeren of de artikelen te leveren, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

9 Gegevensbescherming


Koeman Flowerbulbs B.V. zal alle vereisten inzake gegevensbescherming naleven, met name de bepalingen van de Nederlandse Telecommunicatiewet. Nadere details zijn te vinden in de Privacyverklaring op de websites

www.bloembollenkopen.nl/privacy 
www.zadenkopenonline.nl/privacy 
www.tuincentrumkoeman.nl/privacy 

10 Slotbepalingen


(1) De taal van de overeenkomst is Nederlands.
(2) Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt, vervangt de wettelijke bepaling deze.
(3) De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten en zijn daartoe niet bereid.

 
Snelle levering
  Persoonlijke klantenservice
  Scherpe prijzen

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen